Partneralimentatie, hoe lang?

Niets houdt de gemoederen tijdens de mediation gesprekken meer bezig dan partneralimentatie.

Te hoog, te laag, te lang en te kort. Afhankelijk van de omstandigheid of je de betaler of de ontvanger bent.

Partneralimentatie betaal je niet je levenslang en anderzijds heb je geen levenslang recht op partneralimentatie. 

Veel mensen vragen mij of de wettelijke maximum alimentatieduur al is ingekort. Neen, er is een wetsvoorstel ingediend maar de wet is nog niet veranderd.

Maar hoe zit het nu precies met het aantal jaren dat maximaal moet worden betaald? 

Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar.
Duurde het huwelijk langer dan 5 jaar, of zijn er kinderen uit het huwelijk geboren, dan eindigt de verplichting om alimentatie te betalen 12 jaar na de inschrijving van de echtscheiding.  Voor geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels. 

Als je partneralimentatie betaalt en er zijn vanaf de inschrijving 12 jaar voorbij, dan is het wel zaak dat je dan ook daadwerkelijk stopt met betalen! Rechters hebben namelijk uitgemaakt, dat het doorbetalen na afloop van de termijn niet altijd betekent dat er onverschuldigd is betaald.

Partneralimentatie en geen kinderen
Als het huwelijk niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, is de maximale duur van de alimentatieplicht even lang als het huwelijk in maanden heeft geduurd. De termijn vangt aan op de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Partneralimentatie verlengen
Als beëindiging van de alimentatie na afloop van de termijn te ingrijpend is, kan in uitzonderingsgevallen verlenging van de termijn aan de rechter worden gevraagd. Zo’n verlenging wordt alleen in schrijnende uitzonderingsgevallen toegestaan. Een dergelijk verzoek tot verlenging moet volgens de wet binnen drie maanden na afloop van de termijn worden gedaan. Alleen als de alimentatie na afloop van de termijn nog stilzwijgend wordt doorbetaald, is er een kans dat de rechter een verlengingsverzoek dat is gedaan binnen drie maanden na stopzetting van de betaling nog in behandeling neemt.

Partneralimentatie: eindigt bij hertrouwen of samenwoning.
Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding partneralimentatie te betalen aan de ex-partner, eindigt wanneer deze ex-partner opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. 

Als het samenleven niet wordt toegegeven, moet hierover aan de rechtbank een “verklaring voor recht” worden gevraagd dat de alimentatieplicht is geëindigd wegens samenwoning.

Partneralimentatie: nihilstelling bij een wijziging van omstandigheden
In sommige gevallen wordt niet de maximale duur van de partneralimentatie vol gemaakt. Zo kan tussentijds wijziging van de hoogte van de partneralimentatie of zelfs nihil-stelling worden overeengekomen bij een wijziging van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: 

  • het wegvallen van de behoeftigheid doordat de alimentatie-ontvanger fors meer is gaan verdienen. 
  • een verminderde draagkracht bij de alimentatieplichtige, bijvoorbeeld doordat deze arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkeloos is geworden.

In de praktijk merk ik dat er door het samen doorlopen van het scheidingsproces onder mijn begeleiding partijen ook in het na-huwelijk met elkaar in contact blijven waardoor wijzigingen worden besproken en in onderling overleg nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Mediation werkt!